Glitz Fabric Range

Glitz, Amethyst, Upholstery Fabric

Infinity Collection

£14.25

Glitz, Aqua, Upholstery Fabric

Infinity Collection

£14.25

Glitz, Black, Upholstery Fabric

Infinity Collection

£14.25

Glitz, Cream, Upholstery Fabric

Infinity Collection

£14.25

Glitz, Ice, Upholstery Fabric

Infinity Collection

£14.25

Glitz, Purple, Upholstery Fabric

Infinity Collection

£14.25

Glitz, Steel, Upholstery Fabric

Infinity Collection

£14.25

Glitz, Truffle, Upholstery Fabric

Infinity Collection

£14.25